Foto: Mikkel Adsbøl

Ph.d. forsvar 31. marts: "Hull-Propeller Interaction and its Effect on Propeller Cavitation"

tirsdag 07 mar 17

Kontakt

Pelle Bo Regener
Postdoc
DTU Mekanik
45 25 19 13

Pelle Bo Regener fra DTU Mekanik forsvarer sin phd., "Hull-Propeller Interaction and its Effect on Propeller Cavitation", fredag d. 31. marts kl 14.00. Forsvaret finder sted i auditorium 74, bygning 421, DTU.
Lektor Poul Andersen er hovedvejleder, Opponenterne er: professor Harry Bingham, DTU Mekanik, professor Rickard Bensow, Chalmers University of Technology, Sverige, professor Sverre Steen, Norwegian University of Science and Technology, Norge.

Resume
For at kunne bestemme den nødvendige effekt til fremdrivning af et skib tilstrækkelig nøjagtigt er det ikke nok kun at betragte modstanden af skroget og kræfterne på propelleren i åbent vand. Vekselvirkningen mellem skroget og propelleren er af afgørende betydning for nøjagtigheden af bestemmelsen, og dermed er det også nødvendigt at tage hensyn til dette ved optimering af propelleren.
I det foreliggende arbejde er det effektive medstrømsfelt beregnet ved en metode, RANS-BEM-kobling, hvor strømningen over skibet er beregnet ved numerisk løsning af Navier-Stokes ligningerne, mens strømningen over propelleren er beregnet med en rand-element-metode. Herved kan de propeller-inducerede hastigheder findes direkte, når propelleren arbejder bag skibet, og man kan således beregne den faktiske (effektive) tilstrømning til propelleren.

Det er således muligt at undersøge kavitationsforholdene for propelleren bag skib med relativt begrænset beregningsindsats. I rand-element-metoden er der implementeret en delvis ikke-lineær kavitationsmodel, som kan beskrive såvel delvis som fuld (super) lagkavitation. Med denne model er kavitationsdannelsen for de givne propellere bag skib undersøgt, dvs. indflydelsen af den effektive medstrømsfordeling. Der er generelt god overensstemmelse mellem resultater fra modelforsøg og fra beregninger. For at undersøge indflydelsen af hastighedsfordelingen i tilstrømningen til propelleren blev der udført en serie beregninger, hvor hastighedsfeltet blev skaleret til den samme medstrømskoefficient. Denne svarer til den effektive medstrømskoefficient i fuldskala; men beregningerne blev udført for hastighedsfordelinger svarende til både model- og fuldskala. Beregningerne viser, at hastighedsfordelingen har stor indflydelse på kavitationsdannelsen, således at det er vigtigt at bruge den rigtige tilstrømning, dvs. det effektive medstrømsfelt, når man skal vurdere propellerens kavitationsforhold.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.maritime.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=B4ED2E1E-E3D3-41D6-BF84-F5FA8ABCFDD7
26 APRIL 2018